Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 triển khai Đề án Bồi dưỡng Kiến thức và Kỹ năng cho CCVC làm công tác HNQT...

(Kế hoạch này có thể thay đổi về nội dung và địa điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tiễn)

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 triển khai Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên...

(Kế hoạch này có thể thay đổi về nội dung và địa điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tiễn)
Website liên kết