Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 9 năm 2017

Dự kiến tháng 9/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 10 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 8 năm 2017

Dự kiến tháng 8/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 03 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương.

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 7 năm 2017

Dự kiến tháng 7/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 08 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương.
Website liên kết