Tuyển sinh

Kế hoạch Đào tạo Bồi dưỡng tháng 03 năm 2018

Dự kiến tháng 3/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 10 năm 2017

Dự kiến tháng 10/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 12 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 9 năm 2017

Dự kiến tháng 9/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 10 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 8 năm 2017

Dự kiến tháng 8/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 03 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương.
Website liên kết