Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại" dành cho CCVC cấp vụ các...

Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại" dành cho CCVC cấp vụ các Bộ, Ngành diễn ra từ ngày 16-19/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Khóa Bồi dưỡng "Việt Nam và các vấn đề toàn cầu Thế kỷ 21" dành cho CCVC cấp phòng làm công tác HNQT của các...

Khóa Bồi dưỡng "Việt Nam và các vấn đề toàn cầu Thế kỷ 21" dành cho CCVC cấp phòng làm công tác HNQT của các Bộ, ngành diễn ra từ ngày 29-31/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Khóa Bồi dưỡng dành cho Phu nhân, Phu quân Trưởng Cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017

Khóa Bồi dưỡng dành cho Phu nhân, Phu quân Trưởng Cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017 diễn ra từ ngày 09-12/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
Website liên kết