Kế hoạch Đào tạo Bồi dưỡng tháng 03 năm 2018

Dự kiến tháng 3/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:
Website liên kết