TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGOẠI GIAO

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao là đơn vị thuộc Học viện Ngoại giao, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, kỹ năng biên phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao,...
Website liên kết