Đàm phán những vấn đề không thể đàm phán

"Đàm phán những vấn đề không thể đàm phán" (Negotiating the Nonnegotiable) được viết bởi Giáo sư tâm lý, Chuyên gia đàm phán Daneil Shapiro, người sáng lập và là chủ nhiệm của chương trình đám phán quốc tế tại Đại học Harvard - Mỹ.
Website liên kết