12:00:00   27/02/2018
Kế hoạch các lớp bồi dưỡng năm 2018 tại Trung tâm Đào tạo Việt Nam - Singapore (VSTC), đồng quản lý bởi Học viện Ngoại giao và ĐSQ Singapore tại Việt Nam.

Các khóa học chỉ dành cho cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước Việt Nam và được Chính phủ Singapore đài thọ chi phí tổ chức khóa học, tài liệu học và do chuyên gia Singapore giảng dạy bằng Tiếng Anh, không có phiên dịch.

No Courses Proposed Dates
1 Oil Pollution – Prevention, Preparedness and Response 9  - 13 Apr 18
2 National Disaster Response Training 16  - 20 Apr 18
3 Advanced English Language and Communication Skills 14 May - 01 Jun 18
4 Basic English Language and Communication Skills 04 - 22 Jun 18
5 Personnel Licensing Course for Regulators 25 - 29 Jun 18
6 Strategies of Case Management: Challenges, Solutions and Innovation 03 - 06 Jul 18
7 Workshop on Electronic Commerce and its impact  on  Trade in Goods,  Services and Trade Related Intellectual Property Rights under the WTO 16 - 20 Jul 18
8 Note-taking & Project Proposal Writing 23 Jul - 03 Aug 18
9 Singapore’s Anti-Corruption Strategies 13 - 17 Aug 18
10 Smart Nation: Strategy to Implementation 20 - 24 Aug 18
11 Trade in Services: Liberalisation under the WTO GATS and Regional  Trade Agreements 10 - 14 Sep 18
12 Teaching English as a Second Language – Curriculum Planning and Pedagogy 17 Sep - 05 Oct 18
13 Technopreneurship: Enabling Innovation and Start-up Eco System 01 - 05 Oct 18
14 Intermediate English Language and Communication Skills 08 - 26 Oct 18
15 Industrial Revolution 4.0 and Its Impact on Policy Formulation 29 Oct - 02 Nov 18
16 Ease of Doing Business: Dispute Resolution Mechanisms 20 - 23 Nov 18
Website liên kết