12:00:00   27/02/2018
(Kế hoạch này có thể thay đổi về  nội dung và địa điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tiễn)

STT TÊN KHÓA HỌC  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 
THÁNG 2:
1 Kiểm tra Ngoại ngữ đại trà  CCVC Bộ NG Học viện Ngoại giao 
THÁNG 3: 13 lớp
2 Bồi dưỡng Nghiệp vụ đối ngoại CCVC Ngoại vụ Cụm thi đua số 2 Thái Nguyên
3 Lớp bồi dưỡng cho các đ/c Vụ trưởng Vụ trưởng, Vụ phó Bộ NG  
4 Khóa Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng Viết và phương pháp nghiên cứu CCVC trẻ của Bộ NG  
5 Đối ngoại đa phương trong giai đoạn HNQT sâu rộng Vụ trưởng- Bộ ngành  
6 Hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo  Cấp phòng - Địa phương  Phú Quốc
7 Tình hình QHQT đương đại và Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính CCVC - Bộ, ngành  
8 Kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp cho các đồng chí Giám đốc Sở  Giám đốc Sở - Địa phương Hà Nội
9 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh A  CCVC Bộ Ngoại giao  Học viện Ngoại giao 
10 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh B 
11 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh C 
12 Tọa đàm về các vấn đề quốc tế nổi bật Phòng GB Bộ
13 Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lãnh sự  CCVC đi công tác nhiệm kỳ  Học viện Ngoại giao
14 Bồi dưỡng Nghiệp vụ kế toán  Học viện Ngoại giao
THÁNG 4: 10 lớp
15 Biên phiên dịch cho công chức chính phủ Lào    Lào
16 Cập nhật kiến thức đối ngoại  Cụm thi đua số 3 Huế
17 Kỹ năng giao tiếp và lễ tân đối ngoại  Cấp phòng - Địa phương   
18  Kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp cho các đồng chí cấp Vụ  Cấp Vụ - Bộ ngành   
19 Tình hình quan hệ quốc tế đương đại và quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính Cấp phòng - Địa phương   
20 Cập nhật thông tin đối ngoại dành cho các đồng chí Trưởng Cơ quan Đại diện  Trưởng đại diện sắp đi công tác tại CQDD  
21 Lớp cập nhật Thông tin và kỹ năng đối ngoại cho phu quân, phu nhân các Trưởng Cơ quan Đại diện Phu nhân, phu quân Đại sứ sắp đi công tác tại CQDD  
22 Bồi dưỡng kiến thức nâng cao phục vụ công tác đối ngoại - QHQT CCVC Bộ Ngoại giao 
23 Tọa đàm về các vấn đề quốc tế nổi bật  
24 Tiền công vụ  CCVC BNG mới được tuyển dụng   
THÁNG 5: 10 lớp 
25 Tọa đàm về kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho công chức Chính phủ Lào    Việt Nam
26 Tiếng Anh chuyên ngành   Hà nội
27 Cập nhật Kiến thức đối ngoại  Hà giang
28 Bồi dưỡng kiến thức nâng cao phục vụ công tác đối ngoại - KTQT CCVC Bộ Ngoại giao   
29 Đào tạo lại kiến thức cơ bản về QHQT CCVC Bộ chưa qua đào tạo QHQT  
30 Kỹ năng viết phục vụ nghiên cứu trong công tác đối ngoại (30-50% gv nước ngoài) Cấp phòng - Bộ ngành   
31 Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và sự tham gia của Việt Nam Cấp phòng - Bộ ngành  
32 Kỹ năng viết trong công tác đối ngoại  Cấp phòng -Địa phương   
33 Khóa bồi dưỡng theo yêu cầu Bộ ngành/địa phương   
34 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và lễ tân đối ngoại  Cấp phòng - Bộ ngành  
THÁNG 6: 8 lớp
35 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh Cấp phòng - Địa phương   
36 Kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp cho các đồng chí cấp Vụ  (50% giảng viên nước ngoài) Cấp Vụ - Bộ ngành  
37 Kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp cho các đồng chí Giám đốc Sở  (50% giảng viên nước ngoài) Giám đốc Sở - Địa phương   
38 Kỹ năng thuyết trình trong công tác đối ngoại Cấp phòng - Địa phương   
39 Kỹ năng biên phiên dịch phục vụ HNQT Cấp phòng - Bộ ngành  
40 Tọa đàm về các vấn đề quốc tế nổi bật CCVC Bộ NG  
41 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản phục vụ công tác đối ngoại - văn hóa đối ngoại
THÁNG 7: 8 lớp
42 Nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại  Cấp phòng - Bộ ngành   
43 Kỹ năng giao tiếp thuyết trình bằng Tiếng Anh Cấp phòng - Bộ ngành  
44 HNQT của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới và các kỹ năng đối ngoại phục vụ công tác HNQT Cấp phòng - Địa phương   
45 Lớp LC dành cho Tham tán CCVC NG sắp đi cơ quan Đại diện  
46 Lớp LC dành cho CBNG 1
47 Lớp LC dành cho Nhân viên NG CCVC NG sắp đi cơ quan Đại diện  
48 Lớp LC dành cho phu nhân phu quân 
49 Lớp LC dành cho CBNG 2
THÁNG 8: 8 lớp - 1 Hội thảo
50 Cập nhật kiến thức đối ngoại    Phú Thọ
51 Kỹ năng biên phiên dịch phục vụ HNQT Cấp phòng - Bộ,  ngành  
52 Hội thảo Bộ ngành và địa phương  
53 Kỹ năng xúc tiến đầu tư và thương mại Cấp phòng - Địa phương 
54 Khóa bồi dưỡng theo yêu cầu Bộ ngành/địa phương   
55 Phương pháp giảng dạy hiện đại  CCVC - Bộ ngành  
56 Bồi dưỡng kiến thức nâng cao phục vụ công tác đối ngoại - QHQT CCVC Bộ Ngoại giao   
57 Lớp Bồi dưỡng kỹ năng công tác đối ngoại (Lớp VK)  
58 Tọa đàm về các vấn đề quốc tế nổi bật  
THÁNG 9: 10 lớp 
59 Tiếng Trung A     
60 Tiếng Trung B 
61 Nghiệp vụ Lãnh sự
62 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản phục vụ công tác đối ngoại - KTQT CCVC Bộ Ngoại giao   
63 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh A  CCVC Bộ Ngoại giao  
64 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh B 
65 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh C 
66 Khóa bồi dưỡng theo yêu cầu Bộ ngành/địa phương   
67 Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài giữa các nhà đầu tư và quốc gia nhận đầu tư Cấp phòng - Bộ, ngành  
68 Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại  CCVC các Sở NVĐP Hà Tĩnh
THÁNG 10: 8 lớp 
69 Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế  Cấp phòng - Bộ, ngành  
70 Hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo  Cấp phòng - Bộ, ngành  
71 Vận động và đàm phán quốc tế Cấp phòng - Bộ, ngành  
72 Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài giữa các nhà đầu tư và quốc gia nhận đầu tư Cấp phòng - Địa phương   
73 Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại  CCVC các Sở NVĐP Quảng Ninh;
74 Nghiệp vụ Kế toán CCVC Bộ Trụ sở mới
75 Tọa đàm về các vấn đề quốc tế nổi bật Giao ban Bộ
76 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản phục vụ công tác đối ngoại - văn hóa đối ngoại
THÁNG 11: 5 lớp
77 Nghiệp vụ báo chí và truyền thông đối ngoại  Cấp phòng - Địa phương   
78 Kỹ năng giao tiếp và lễ tân đối ngoại  Cấp phòng - Địa phương   
79 HNQT của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới và các kỹ năng đối ngoại phục vụ công tác HNQT Cấp phòng - Bộ, ngành  
80 Khóa bồi dưỡng theo yêu cầu Bộ ngành/địa phương   
81 Tọa đàm về các vấn đề quốc tế nổi bật    
Website liên kết