12:00:00   28/06/2017
Dự kiến tháng 7/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 08 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương.

I. CÁC LỚP DÀNH CHO CCVC BỘ NGOẠI GIAO


1  3/7 - 10/7 Lớp Cập nhật kiến thức về Cơ quan Đại diện cho các đồng chí Cán bộ đi công tác tại CQĐD (Lớp số 1) HVNG
2 3/7 - 6/7 Lớp Cập nhật kiến thức về Cơ quan Đại diện cho các phu quân, phu nhân HVNG
3 10/7 - 20/7 Lớp Cập nhật kiến thức về Cơ quan Đại diện cho các đồng chí từ Tham tán - Công sứ HVNG
4 10/7 - 14/7 Lớp Cập nhật kiến thức về Cơ quan Đại diện cho nhân viên ngoại giao HVNG
5 17/7 - 24/7 Lớp Cập nhật kiến thức về Cơ quan Đại diện cho các đồng chí Cán bộ đi công tác tại CQĐD (Lớp số 2) HVNG

II. Lớp thuộc Đề án Bồi dưỡng kiến thức và Kỹ năng cho CCVC làm công tác HNQT của các Bộ, ngành, địa phương:

6 17/7 - 25/8 Lớp đào tạo Kỹ năng Biên dịch
dành cho các Bộ, ngành
HVNG
7 26 - 28/7  Lớp Cộng đồng ASEAN và quá trình tham gia của Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
 
III. Lớp thuộc Đề án Bồi dưỡng Nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016-2020:


8 Cuối tháng 7 Lớp Ngoại vụ: Khóa Cập nhật kiến thức  (2 ngày, 4 buổi) Quảng Trị
Website liên kết